Česká pedagogická společnost

 

Program konference

 

ČTVRTEK 15. 3. 2018

 

11:30 - 13:00
registrace účastníků

 

PLENÁRNÍ ČÁST - AULA C11

 

13:00 - 13: 30
slavnostní zahájení

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (děkan FVP SU v Opavě)
Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (předseda ČPdS)
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (předseda opavské pobočky ČPdS)

 

13:30 - 14:15
plenární přednáška

Univerzita jako kapitál lidský, kapitál společenský: sociologická analýza interakcí
dr hab. prof. UO Anna Śliz

 

14:15 - 14:30
přestávka

 

14:30 - 15:15
plenární přednáška

Systémová komplementarita (ve) vzdělávání: od teorie obecnosti k realizaci vlastního výzkumu a efektivní intervenci v praxi
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. a doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

 

15:15 - 15:45
přestávka

 

TEMATICKÉ SEKCE

 

15:45 - 17:30
jednání v sekcích

 

Sekce 1: Učitelé základních škol a jejich svět

moderátor prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Učitelské sbory: personální potenciál v ZŠ - výsledky kvalitativní sondy
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

Klima školy a jeho vnímání učiteli základních škol
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D. a PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

Prevencia, výskyt a riešenie sociálno-patologických javov u žiakov v školskom prostředí
PhDr. Elena Diechová, Ph.D.

Pedagogické aspekty profesní připravenosti učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji - výsledky výzkumu a doporučení pro praxi
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. a doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Morální distres u učitelů základních škol
Mgr. et Bc. Markéta Váchová

Rozwój osobisty i zawodowy w narracjach nauczycieli szkół podstawowych
(dr Ewelina Konieczna)

 

Sekce 2: Přípravné a další vzdělávání učitelů

moderátor doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Problémy začínajícího učitele jako součást pregraduální přípravy studentů
Mgr. et Bc. Martina Matějíček Rozsypalová

Naplnění prožívaným smyslem u budoucího učitele
Mgr. Miroslava Jirásková

Koncepce kurzů pedagogiky zážitku pro studenty oborů Sociální pedagogika a Učitelství pro 1. a 2. stupeň základních škol
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., Mgr. Martina Blažková, Mgr. Lukáš Laibrt, PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. a PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Společenství praxe - model spolupráce s učiteli základních a středních škol v rámci projektů OP VVV
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Ewolucja badacza z wykorzystaniem badań w działaniu
dr Dorota Prysak

 

Sekce 3: Sociální a kulturní souvislosti vzdělávání

moderátor doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli w świetle współczesnych przemian kulturowo-społecznych
prof. nadzw. AJD dr hab. Beata Maria Nowak

Evaluation in the Polish education system - challenges and perspectives
dr Iwona Sobieraj

Evalvácia programu kontinuálneho vzdelávania národného projektu Škola otvorená všetkým
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

České školy v Chorvatsku jako příklad dobré praxe bikulturního vzdělávání
Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. a Mgr. Jana Kočí

Edukacja wyższa w perspektywie przygotowania absolwentów do tranzycji na rynek pracy
prof. nzw. AJD dr hab. Daniel Kukla

Rozwój kadry gerontologicznej w Polsce
dr Joanna Janik-Komar

 

19:00 - 21:30
společenský večer

 

 

PÁTEK 16. 3. 2018

TEMATICKÉ SEKCE

 

9:30 - 11:15
jednání v sekcích

 

Sekce 4: Osobnostní a profesní připravenost učitelů

moderátor doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Aká je motivácia učiteľov k profesijnému rozvoju a kariérnemu rastu v Čechách a na Slovensku
Mgr. Jaroslav Pěnička

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Experimentální dramatika - Autorské čtení
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Autorské čtení: zážitek z veřejného jednání jako možnost k sebereflexi
Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka perspektivou eye-trackingu: práce s celou třídou
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

 

Sekce 5: Inovace ve vzdělávání

moderátor doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jazyková kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění
Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, Ph.D.

Vybrané aktuální vzdělávání učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti v Moravskoslezském kraji
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.

Pojetí rozvoje informační gramotnosti žáků z perspektivy učícího knihovníka: výzkumné horizonty
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Jak vnímají studenti učitelství oborovou didaktiku přírodopisu a biologie?
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

 

Sekce 6: Sociálněpedagogické a speciálněpedagogické aspekty v profesním rozvoji pracovníků ve školství

moderátor doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Co by nemělo chybět (a přesto stále chybí) v profesní přípravě učitelů z pohledu sociální pedagogiky
Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová

Sociální aspekty školního života v kontextu práce sociálního pedagoga
Mgr. Lucie Blaštíková

Vedení poradenského rozhovoru jako jedna z klíčových kompetencí speciálního pedagoga SPC
Mgr. et Mgr. Andrea Silberová

Profesionalita špeciálneho pedagóga etopéda - výzva pre celoživotné vzdelávanie
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D.

Inkluze z pohledu heterogenity ve třídě
Ing. Eva Nyklová

 

Sekce 7: Profesní rozvoj, vedení a vzdělávání pedagogů volného času a dalších lektorů v mimoškolním vzdělávání

moderátor Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Etická dimenze práce pedagoga volného času
doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Principy celostního vzdělávání v procesu odborné i osobnostní přípravy pedagogů volného času
Mgr. Michal Pařízek

Táboření v zimní přírodě jako rozvojový nástroj budoucích rekreologů a pedagogů volného času: podpora maskulinity v epoše krize mužství
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

 

11:15 - 11:30
přestávka

 

11:30 - 12:00
závěr konference