Česká pedagogická společnost

O společnosti

Určení společnosti

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

Orgány společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je sjezd, který se koná nejméně jednou za 4 roky a který volí část členů hlavního výboru. Hlavní výbor řídí společnost podle doporučení sjezdu a v souladu se stanovami a schází se nejméně dvakrát za rok. Hlavní výbor ze svého středu volí část členů výkonného výboru, který je vždy tvořen předsedou, místopředsedou a tajemníkem. Výkonný výbor zajišťuje průběžně plnění úkolů spojených s fungováním společnosti a schází se nejméně pětkrát za rok. Regionálně je společnost rozdělena do poboček, jejichž předsedové jsou členy hlavního výboru.

Aktivity společnosti

Společnost vydává časopis Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů.

Společnost pořádá konference zabývající aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v naší zemi.

Pedagogická společnost udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/ – na této adrese se právě nacházíte.

Jak se stát členem společnosti?

Přihlášení můžete provést jedním z následujících způsobů:

Můžete se podílet na činnosti poboček, budete automaticky dostávat odborný časopis Pedagogická orientace a můžete se účastnit dalších aktivit společnosti. Jedinou povinností je uhradit roční členský příspěvek, jehož výši upravuje sjezd společnosti.