Česká pedagogická společnost

Stanovy České pedagogické společnosti (ČPdS), z. s.

I. Základní ustanovení

 1. Česká pedagogická společnost (dále jen Společnost), původně založená jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, jež byl ke dni 1. 1. 2014 zrušen, se považuje s účinností od 1. 1. 2014 za spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Společnost je nezávislým odborným spolkem, a to spolkem zájmovým a dobrovolným, které bylo registrováno 4. 10. 1990 pod č. j. VSP/1-2641/90-R a bylo jí přiděleno IČ 00444618.
 3. Společnost je samostatným právním subjektem. Je členem Rady vědeckých společností České republiky.
 4. Společnost působí na území České republiky.
 5. Název společnosti je Česká pedagogická společnost, z.s.
 6. Sídlem společnosti je Brno. Adresa: Česká pedagogická společnost, z.s., Poříčí 538/31, 603 00 Brno.

II. Účel Společnosti

 1. Společnost podporuje rozvoj pedagogických věd a příbuzných oborů i uplatňování poznatků v edukační praxi. Zabývá se problematikou výchovy a vzdělávání všech věkových kategorií.
 2. Ke splnění tohoto účelu Společnost:
  1. organizuje regionální a národní akce s mezinárodní účastí (např. konference, panelové diskuse k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání), semináře, kurzy a jiné akce,
  2. spolupracuje s příbuznými společnostmi, organizacemi a institucemi v České republice a rozvíjí styky se zahraničními společnostmi obdobného zaměření,
  3. poskytuje odborné služby pro decizní sféru, např. pro MŠMT (expertízy, projekty atd.),
  4. vydává odborný časopis Pedagogická orientace a podle potřeby další neperiodické publikace,
  5. může se stát kolektivním členem jiného odborného uskupení, i zahraničního.

III. Členství

 1. Členem Společnosti se může stát fyzická osoba české nebo jiné národnosti starší 18 let.
 2. Členství ve Společnosti je řádné a čestné.
 3. Řádným členem Společnosti se může stát
  1. absolvent střední nebo vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření,
  2. student vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření,
  3. absolvent jiné vysoké školy se zájmem o problematiku výchovy a vzdělávání.
 4. Čestným členem Společnosti může být jmenován domácí nebo zahraniční vědecký pracovník, který se významně zasloužil o rozvoj některého z oborů pedagogických věd, také řádný člen, který se významně zasloužil o rozvoj České pedagogické společnosti. Návrhy na čestné členství může podávat každý člen Společnosti, návrhy schvaluje hlavní výbor Společnosti
 5. Řádné členství vzniká přijetím přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 6. O přijetí za řádného člena Společnosti rozhoduje výbor pobočky Společnosti, v níž člen přihlášku podal, případně hlavní výbor Společnosti.
 7. Zánik členství:
  1. úmrtím člena,
  2. písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje,
  3. vyloučením, pokud řádný člen nezaplatí členský příspěvek, a to ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn - lhůta pro nezaplacení členských příspěvků se stanovuje na dva roky,
  4. vyloučením na základě závažného porušení povinností vyplývajících z členství, kdy v přiměřené lhůtě nebyla zjednána náprava ani po výzvě spolku (o zániku členství rozhoduje hlavní výbor).

IV. Práva a povinnosti členů Společnosti

 1. K právům členů patří zejména:
  1. zúčastnit se sjezdu Společnosti a podílet se na jeho jednání,
  2. zúčastňovat se dalších akcí pořádaných Společností a všemi jejími organizačními složkami,
  3. volit a být volen do orgánů Společnosti,
  4. podávat návrhy,
  5. hlasovat o návrzích podaných na sjezdu a na dalších shromážděních,
  6. dostávat časopis Pedagogická orientace a přednostně získávat publikace vydané Společností,
  7. využívat výhody členství Společnosti v jiném odborném seskupení, i zahraničním, podle čl. II, bod 2e, a to v souladu se stanovami Společnosti.
 2. K povinnostem členů patří zejména:
  1. zachovávat stanovy Společnosti,
  2. dodržovat standardy profesionální a vědecké etiky,
  3. platit členské příspěvky (čestní členové a členové působící v redakční radě časopisu Pedagogická orientace mohou platit příspěvky dobrovolně). Nemá-li řádný člen zaplaceny příspěvky do konce října za příslušný rok, je mu pozastaveno zasílání časopisu Pedagogická orientace.

V. Organizační struktura Společnosti

 1. K plnění svých úkolů se Společnost člení podle územního hlediska na pobočky a dále podle specifického zaměření na odborné sekce. Specifickou součástí ČPdS je redakční rada časopisu Pedagogická orientace.
 2. Pobočky:
  1. Pobočky jsou zřizovány podle územního principu hlavním výborem Společnosti.
  2. Podmínkou pro vznik nové pobočky je rozhodnutí alespoň 10 řádných členů pobočku zřídit. Pobočka zaniká, pokud počet členů pobočky klesne pod 5.
  3. Vedení pobočky, program a činnost si určují její členové v souladu se stanovami Společnosti.
  4. Orgány pobočky jsou plenární schůze pobočky a výbor pobočky. Volba výboru pobočky probíhá hlasováním (je možná i elektronická forma hlasování). Doporučený počet členů výboru je 3 až 5 podle velikosti pobočky. Nový výbor pobočky si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu pobočky na čtyřleté funkční období. Pokud v průběhu volebního období předseda z jakýchkoli důvodů odstoupí, nový předseda je volen na zbytek funkčního období.
  5. Předseda pobočky je členem hlavního výboru Společnosti. Průběžně informuje hlavní výbor o činnosti pobočky. Připravuje zprávu o činnosti pobočky za uplynulý rok a plán pobočky na příští rok.
  6. Pokud nemůže předseda z jakéhokoliv důvodu vykonávat svou funkci, přebírá výkon jeho funkce místopředseda, a to až do zvolení nového předsedy pobočky. Volbou na plenární schůzi je doplněn člen výboru. Poté si výbor zvolí ze svého středu předsedu pobočky.
  7. K zajištění činnosti poboček slouží určená finanční částka z členských příspěvků. Výši částky na každý rok stanovuje hlavní výbor Společnosti.
 3. Odborné sekce:
  1. O vytvoření odborné sekce rozhoduje hlavní výbor Společnosti.
  2. Program činnosti odborné sekce, který si určují členové sekce, nesmí být v rozporu s posláním Společnosti.
  3. Odborná sekce si volí svého garanta, který má právo zúčastnit se jednání hlavního výboru Společnosti s hlasem poradním.
  4. Podmínkou vytvoření odborné sekce je rozhodnutí alespoň 10 členů Společnosti sekci zřídit.
  5. O finanční podpoře sekce rozhoduje hlavní výbor Společnosti.
 4. Redakční rada časopisu Pedagogická orientace
  1. Předsedu redakční rady schvaluje a odvolává Hlavní výbor Společnosti.
  2. Předseda redakční rady sestavuje redakční radu; konstituuje orgány jí podřízené (např. výkonnou redakci či technickou redakci) a vymezuje role redaktorů v rámci redakční rady (např. výkonný redaktor, redaktor pro určitou rubriku, technický redaktor).
  3. Redakční rada je schvalována Hlavním výborem Společnosti.
  4. Funkční období redakční rady, tj. jejího předsedy a členů, je čtyřleté.
  5. Předseda redakční rady je členem Hlavního výboru Společnosti.
  6. Předseda Společnosti je členem redakční rady. Funkce předsedy redakční rady a předsedy Společnosti nelze kumulovat.
  7. Vydávání časopisu musí být v souladu se Stanovami Společnosti.

VI. Orgány Společnosti

 1. Orgány Společnosti jsou: sjezd, hlavní výbor Společnosti a výkonný výbor Společnosti.
 2. Kontrolním orgánem Společnosti je revizor.
 3. Členové hlavního výboru, výkonného výboru a revizor jsou voleni na čtyřleté období.
 4. Sjezd Společnosti:
  1. Nejvyšším orgánem Společnosti je sjezd jejích členů. Koná se nejméně jedenkrát za čtyři roky.
  2. Sjezdu přísluší určovat hlavní směry činnosti Společnosti, usnášet se zejména o stanovách a jejich změnách, schvalovat zprávu o činnosti Společnosti, o hospodaření a zprávu revizora za období od posledního sjezdu, volit členy a náhradníky hlavního výboru Společnosti a revizora, určovat výši členských příspěvků a usnášet se na zásadách hospodaření. Sjezd také rozhoduje o zániku Společnosti. Sjezd je usnášeníschopný při účasti alespoň 10 % členské základny.
  3. Sjezd je svoláván hlavním výborem Společnosti.
 5. Hlavní výbor Společnosti:
  1. Hlavní výbor Společnosti koordinuje a iniciuje činnost Společnosti v období mezi dvěma sjezdy.
  2. Členy hlavního výboru jsou předsedové územních poboček Společnosti, předseda redakční rady Pedagogické orientace a tři členové zvolení sjezdem tajným hlasováním.
  3. První jednání hlavního výboru svolává a do zvolení nového předsedy Společnosti řídí dosavadní předseda. Na svém prvním zasedání po sjezdu zvolí hlavní výbor ze svého středu členy výkonného výboru (dle odst. 6, písm. b).
  4. Předseda Společnosti je statutárním zástupcem Společnosti a je volen ze všech členů hlavního výboru na čtyřleté funkční období. Pokud v průběhu volebního období předseda z jakýchkoli důvodů odstoupí, nový předseda je volen na zbytek funkčního období.
  5. Hlavnímu výboru přísluší:
   • projednávat plány a zprávy o činnosti i hospodaření Společnosti, plány a činnost redakce Pedagogické orientace,
   • svolávat a připravovat sjezd, konference atd.,
   • schvalovat a odvolávat předsedu redakční rady Pedagogické orientace a schvalovat složení redakční rady,
   • schvalovat návrhy na čestné členství ve Společnosti,
  6. Hlavní výbor Společnosti se schází nejméně 2× ročně, přípustnou formou setkání je videokonference.
 6. Výkonný výbor Společnosti:
  1. Výkonný výbor podporuje činnost hlavního výboru, připravuje podklady pro rozhodování hlavního výboru.
  2. Výkonný výbor je pětičlenný a je tvořen předsedou, místopředsedou, tajemníkem a dvěma dalšími členy hlavního výboru s přidělenými agendami, z nichž jsou tři členové hlavního výboru volení sjezdem a dva předsedové poboček.
  3. Výkonný výbor se schází nejméně 5× ročně, přípustnou formou setkání je videokonference.
 7. Revizor:
  1. Revizor je kontrolním orgánem hospodaření Společnosti.
  2. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena hlavního výboru.
  3. Revizor podává zprávu o kontrole hospodaření hlavnímu výboru a sjezdu. Bez této zprávy nelze schválit zprávu o hospodaření.
  4. Revizor se může zúčastnit jednání hlavního výboru Společnosti.
 8. Náhradníkem do hlavního výboru nebo funkce revizora je kandidát, který se ve volbách na sjezdu umístil počtem hlasů na následujícím místě za posledním, který do výboru nebo do funkce postoupil.

VII. Hospodaření Společnosti

 1. Příjmy Společnosti tvoří:
  1. členské příspěvky,
  2. prostředky poskytované Radou vědeckých společností ČR,
  3. prostředky poskytované sponzory,
  4. příjmy z hlavní činnosti.
 2. Za hospodaření Společnosti odpovídá předseda a tajemník.
 3. Pravidla hospodaření se řídí obecně platnými zákony.
 4. Hlavní výbor každoročně schvaluje návrh rozpočtu Společnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Statutárním zástupcem Společnosti je předseda. Se souhlasem hlavního výboru Společnosti může za Společnost jednat také jiný pověřený člen hlavního výboru.
 2. Jménem Společnosti jedná a podepisuje předseda spolku samostatně. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že k předepsanému nebo předtištěnému názvu Společnosti připojí předseda svůj vlastnoruční podpis.
 3. Jestliže Společnost zanikne, připadne její majetek, jenž zbude po úhradě závazků, Radě vědeckých společností ČR (nebo jejímu právnímu nástupci) s podmínkou, že jej odevzdá jinému profesionálnímu zájmovému sdružení, které by se do tří let po zániku Společnosti ustavilo pro plnění obdobných úkolů v příslušném oboru.
 4. Tyto stanovy schválil Sjezd České pedagogické společnosti dne 17. 3. 2022.